nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Tytuł "Dobra Spółdzielnia 2013"
Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014
Galeria
nowosci
Informacja
Informujemy, że w dniu 27.12.2019 r. (piątek) Spółdzielnia będzie nieczynna. W tym dniu dyżur będzie pełnić Pogotowie Techniczne (tel. 32/2454-086). W związku z odpracowywaniem dnia wolnego wszystkie biura w budynku...
Informacja

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadow

Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).

Aktualności

15-11-2019

Ogłoszenie o przetargu na utrzymanie czystości i porządku klatki schodowej przy ul. Wallisa 6 w Świętochłowicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach ogłasza przetarg na: „Utrzymanie czystości i porządku klatki schodowej przy ul. Wallisa 6 w Świętochłowicach”.

Szczegółowy zakres świadczonych usług określa Załącznik nr 1 do umowy.
W związku z powyższym powołuje się komisję do wyboru ofert wg powyższego zakresu.

Miejsce składania ofert – siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach, ul. Wodna 8 – sekretariat Prezesa SM, pokój nr 5, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie.

Termin składania ofert upływa dnia – 13.12.2019 r. o godz. 1200.
Termin zawarcia umowy – od 1 stycznia 2020 r.W wyborze ofert nie będzie brana pod uwagę oferta firmy:
 • bez ważnych zaświadczeń ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • będącej w przeszłości i obecnie w sporze sądowym ze Spółdzielnią.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.
Oferty winny być złożone w zamkniętych i opieczętowanych kopertach.


I. Prawidłowo sporządzona oferta powinna zawierać:
 1. Nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty.
 2. Opis przedmiotu oferty.
 3. Oferowaną stawkę netto w zł za jedno mieszkanie/m-c.
 4. Łączną wartość umowy: …. zł/mieszkanie/m-c x 72 mieszkania = ………… zł/miesiąc + VAT.
 5. Warunki i terminy płatności.
 6. Potwierdzenie i akceptację warunków umowy wraz z oświadczeniem, że firma zapoznała się z przedmiotem i zakresem świadczonych usług (załącznik nr 1 do umowy) i nie wnosi do nich zastrzeżeń – wg. oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3.
 7. Kopię polisy OC zawartej z firmą ubezpieczeniową.

II. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.

Szczegółowe informacje o przetargu wraz z wzorem umowy i załącznikami do pobrania
dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach: www.smswietochlowice.pl.


Wykaz Załączników:
Ogłoszenie o przetargu na utrzymanie czystości i porządku klatki schodowej przy ul. Wallisa 6 w Świętochłowicach
22-08-2019

Jubileuszowy piknik

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach Zarząd Spółdzielni serdecznie zaprasza mieszkańców na organizowany Piknik osiedlowy z rycerzami.

Informacje szczegółowe znajdują się na plakacie.


Jubileuszowy piknik
30-07-2019

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA) Edycja 2019.
Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy na budowę 2 siłowni plenerowych zlokalizowanych w Świętochłowicach w okolicy budynków przy ulicy:
 • Świętokrzyskiej 14-20
 • Chorzowskiej 22
została wybrana firma HERKULES Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Pogorska 34C,32-500 Chrzanów, która złożyła ofertę z najkorzystniejszymi warunkami.
Ogłoszenie o wynikach przetargu
04-06-2019

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że od dnia 1 czerwca 2019 r. od wpłat gotówkowych dokonywanych na konto Spółdzielni w oddziałach i agencjach PKO BP S.A. pobierana będzie prowizja zgodnie z obowiązującą w banku Taryfą prowizji i opłat.

Nadal bez opłat prowizyjnych przyjmowane są wpłaty gotówkowe na konto Spółdzielni w punkcie kasowym prowadzonym przez USŁUGI FINANSOWE mieszczącym się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wodnej 8 w Świętochłowicach.
Informacja