nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa - 2006r.
Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – 2010r.
Galeria
nowosci
Informacja
Informujemy, że w dniu 27.12.2019 r. (piątek) Spółdzielnia będzie nieczynna. W tym dniu dyżur będzie pełnić Pogotowie Techniczne (tel. 32/2454-086). W związku z odpracowywaniem dnia wolnego wszystkie biura w budynku...
Informacja

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadow

Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).

Aktualności

03-12-2019

Informacja

Informujemy, że w dniu 27.12.2019 r. (piątek) Spółdzielnia będzie nieczynna.

W tym dniu dyżur będzie pełnić Pogotowie Techniczne (tel. 32/2454-086).

W związku z odpracowywaniem dnia wolnego wszystkie biura w budynku Spółdzielni przy ul. Wodnej 8 oraz wszystkie administracje osiedlowe czynne będą w miesiącu grudniu w piątki tj.: 6.12.2019 r., 13.12.2019 r., oraz 20.12.2019 r. do godz. 1500.
Informacja
03-12-2019

Informacja

Informujemy, że w dniu 27.12.2019 r. (piątek) Świetlica osiedlowa przy ul. Beskidzkiej 3 będzie nieczynna.

W związku z odpracowywaniem dnia wolnego świetlica osiedlowa czynna będzie w miesiącu grudniu w piątki tj.: 6.12.2019 r., 13.12.2019 r., oraz 20.12.2019 r. do godz. 1100.
Informacja
28-11-2019

Przetarg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 8

1. Ogłasza na dzień 08.01.2020 r. pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkania  zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ulicy Szczytowej 14/11 pow. użytkowa 39,70 m2.
2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w dziale członkowsko-mieszkaniowym do dnia 02.01.2020 r. do godziny 1500.
3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 6, godz. 900.
4. Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko – mieszkaniowy Spółdzielni telefon 32 245 40 86 wewn. 58 i 50.

Regulamin przetargu oraz informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smswietochlowice.pl.
Przetarg
15-11-2019

Ogłoszenie o przetargu na wykonywanie bieżącego utrzymania porządku i czystości na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach ogłasza przetarg na: „Wykonywanie bieżącego utrzymania porządku i czystości na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach”.

Szczegółowy wykaz terenów określa Załącznik nr 1 do umowy a dokładny zakres prac na terenach budynków 5-cio i 11- to kondygnacyjnych określa Załącznik nr 2 do umowy.
W związku z powyższym powołuje się komisję do wyboru ofert wg powyższego zakresu.

Miejsce składania ofert – siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach, ul. Wodna 8 – sekretariat Prezesa SM, pokój nr 5, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie.

Termin składania ofert upływa dnia – 13.12.2019 r. o godz. 1200.
Termin zawarcia umowy – od 1 stycznia 2020 r.W wyborze ofert nie będzie brana pod uwagę oferta firmy:
 • bez ważnych zaświadczeń ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • będącej w sporze sądowym ze Spółdzielnią.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

Składane oferty winny być sporządzone oddzielnie na wykonanie usługi dla całej poszczególnej Administracji:
 • Administracji Osiedla „Śródmieście”
 • Administracji Osiedla „Piaśniki”
 • Administracji Osiedla „Chropaczów” w zamkniętych kopertach

I. Prawidłowo sporządzona oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty.
 2. Opis przedmiotu oferty.
 3. Oferowaną stawkę netto za m2 powierzchni stanowiącej tereny zewnętrzne zasobów SM do utrzymania właściwego stanu sanitarno-porządkowego.
 4. Oferowaną stawkę netto dla budynków 11-to kondygnacyjnych za roboty realizowane wewnątrz budynków za 1 klatkę.
 5. Oferowaną stawkę netto dla budynków 5-cio kondygnacyjnych za roboty realizowane wewnątrz budynków za 1 klatkę.
 6. Oferowaną stawkę netto za m2 powierzchni stanowiącej prace wewnątrz budynków 11-kondygnacyjnych – schody zejściowe do piwnicy i schody powyżej X piętra.
 7. Łączną wartość umowy.
 8. Warunki i terminy płatności.
 9. Potwierdzenie i akceptację warunków umowy wraz z oświadczeniem, że firma zapoznała się z przedmiotem i zakresem świadczonych usług (załącznik nr 1 i 2 do umowy) i nie wnosi do nich zastrzeżeń – wg. oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4.
 10. Wykaz sprzętu do realizacji umowy.
 11. Stan zatrudnienia wraz z określeniem pełnionych funkcji i charakterem – rodzajem zatrudnienia.
 12. Opis i referencje dotyczące wykonywanych robót z zakresu objętego ofertą z okresu min. ostatnich 3 lat.
 13. Kopię polisy OC zawartej z firmą ubezpieczeniową.


II. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.

Szczegółowe informacje o przetargu wraz z wzorem umowy i załącznikami do pobrania
dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach: www.smswietochlowice.pl.


Wykaz Załączników:
Ogłoszenie o przetargu na wykonywanie bieżącego utrzymania porządku i czystości na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach