nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Złota odznaka \"Zasłużony dla Budownictwa\" - 2009r.
Gazele Biznesu 2017
Galeria
nowosci
Wykonanie robót...
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych w 2020 r. W ofercie należy ująć: Rodzaj wykonywanych robót, Składniki kosztorysowe,...
Wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych w 2020 r.
Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).
15-11-2019

Ogłoszenie o przetargu na wykonywanie bieżącego utrzymania porządku i czystości na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach ogłasza przetarg na: „Wykonywanie bieżącego utrzymania porządku i czystości na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach”.

Szczegółowy wykaz terenów określa Załącznik nr 1 do umowy a dokładny zakres prac na terenach budynków 5-cio i 11- to kondygnacyjnych określa Załącznik nr 2 do umowy.
W związku z powyższym powołuje się komisję do wyboru ofert wg powyższego zakresu.

Miejsce składania ofert – siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach, ul. Wodna 8 – sekretariat Prezesa SM, pokój nr 5, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie.

Termin składania ofert upływa dnia – 13.12.2019 r. o godz. 1200.
Termin zawarcia umowy – od 1 stycznia 2020 r.W wyborze ofert nie będzie brana pod uwagę oferta firmy:
 • bez ważnych zaświadczeń ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • będącej w sporze sądowym ze Spółdzielnią.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

Składane oferty winny być sporządzone oddzielnie na wykonanie usługi dla całej poszczególnej Administracji:
 • Administracji Osiedla „Śródmieście”
 • Administracji Osiedla „Piaśniki”
 • Administracji Osiedla „Chropaczów” w zamkniętych kopertach

I. Prawidłowo sporządzona oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty.
 2. Opis przedmiotu oferty.
 3. Oferowaną stawkę netto za m2 powierzchni stanowiącej tereny zewnętrzne zasobów SM do utrzymania właściwego stanu sanitarno-porządkowego.
 4. Oferowaną stawkę netto dla budynków 11-to kondygnacyjnych za roboty realizowane wewnątrz budynków za 1 klatkę.
 5. Oferowaną stawkę netto dla budynków 5-cio kondygnacyjnych za roboty realizowane wewnątrz budynków za 1 klatkę.
 6. Oferowaną stawkę netto za m2 powierzchni stanowiącej prace wewnątrz budynków 11-kondygnacyjnych – schody zejściowe do piwnicy i schody powyżej X piętra.
 7. Łączną wartość umowy.
 8. Warunki i terminy płatności.
 9. Potwierdzenie i akceptację warunków umowy wraz z oświadczeniem, że firma zapoznała się z przedmiotem i zakresem świadczonych usług (załącznik nr 1 i 2 do umowy) i nie wnosi do nich zastrzeżeń – wg. oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4.
 10. Wykaz sprzętu do realizacji umowy.
 11. Stan zatrudnienia wraz z określeniem pełnionych funkcji i charakterem – rodzajem zatrudnienia.
 12. Opis i referencje dotyczące wykonywanych robót z zakresu objętego ofertą z okresu min. ostatnich 3 lat.
 13. Kopię polisy OC zawartej z firmą ubezpieczeniową.


II. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.

Szczegółowe informacje o przetargu wraz z wzorem umowy i załącznikami do pobrania
dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach: www.smswietochlowice.pl.


Wykaz Załączników: