nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Tytuł "Dobra Spółdzielnia 2013"
Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014
Galeria
nowosci
Przetarg
Ogłoszenie o przetargu na wykonywanie bieżącego utrzymania porządku i czystości na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach ogłasza przetarg na: „Wykonywanie...
Przetarg
Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).
27-04-2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 8 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn.:

„Demontaż i utylizacja materiałów zawierających azbest z 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach oraz ich kompleksowa termomodernizacja” - podzielonego na 9 zadań

w związku z realizacją projektu pn.:

„Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach”

Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami; Poddziałanie: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach
ul. Wodna 8
41-600 Świętochłowice
tel. 32 245 40 86, e-mail: biuro@smswietochlowice.pl
www.smswietochlowice.pl

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja 11 budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach zlokalizowanych przy:
 1. ul. Krasickiego 1
 2. ul. Zubrzyckiego 19-27, ul. Zubrzyckiego 29-33, ul. Zubrzyckiego 35-41
 3. ul. Tatrzańska 6
 4. ul. Granitowa 22-30
 5. ul. Sportowa 7-13
 6. ul. Sportowa 3-5
 7. ul. Sportowa 23-25
 8. ul. Beskidzka 2
 9. ul. Ślęzan 9-27
 • z podziałem na 9 zadań

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA I DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE
Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami dostępna na stronie internetowej www.smswietochlowice.pl w zakładce Aktualności.
 1. POBIERZ DOKUMENTACJĘ
 2. Zmiana treści SIWZ
 3. Pytania oferentów i odpowiedzi